ReadyPlanet.com
dot dot
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


ร่วมงานกับเรา

 

รับสมัครพนักงานบัญชี วัชรพล สายไหม
รับสมัครพนักงานบัญชี วัชรพล สายไหม

 
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ :
 • จบ ปวช.บัญชี
 • จบ ปวส.ปัญชี
 • จบปริญญาตรีบัญชี
 • ผู้ที่เคยผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน :
 • คัดแยกเอกสาร
 • บันทึกรายการบัญชี
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการ
 • พิมพ์งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ :
 • กองทุนประกันสังคม
 • incentive / โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน

 
จำนวน :   หลายอัตรา

 
วิธีสมัครงาน
 
       ส่งประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน (Transcript), ประวัติการทำงาน มาที่ Email:sd.smartsd@gmail.com 
หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานฯ โดยติดต่อแผนกบุคคล หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะนัดสัมภาษณ์ต่อไป
 
 
 
 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ทางสำนักงานมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกหัดงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีสำหรับช่วงเวลาดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สาขาบัญชี 3 คน 
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2562 สาขาบัญชี 10 คน สาขาอื่นๆ 2 คน


"บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบัญชีและภาษีอากร คอยแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกหัดงาน เพื่อให้นักศึกษาผู้ได้รับการฝึกงานได้รับความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีอากรอย่างเต็มที่ และได้ฝึกหัดการปฏิบัติงานจริง ทางบริษัทฯจะออกหนังสือรับรอง การผ่านงานให้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน "

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาบัญชี
                     1. เป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีในการทำบัญชี,จัดเตรียมงบการเงินและจัดเตรียมแบบภาษีทุกประเภท 
                     2. เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกิจการต่างๆ 

รายละเอียดงานนักศึกษา สาขาอื่นๆ
                     1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการประสานงานกับลูกค้า,หน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                     2. ปฏิบัติงานด้านประกันสังคมและงานธุรการทั่วไป 

คุณสมบัติผู้สมัคร
                     1.  นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
                     2.  และนักเรียน ปวส. ปีที่ 1-2 
                     2. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี 
                     3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 
                     4. มีความประพฤติเรียบร้อย
                     5. ขยัน มีความรอบคอบ, รับผิดชอบงานสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
                     6. ที่พักใกล้สำนักงานได้รับพิจารณาเป็นพิเศษและสำหรับนักศึกษาที่มีที่พักไกล สำนักงานมีที่พักให้ฟรี (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว)
                     7. ผลตอบแทน มีเบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน , โบนัส และใบผ่านงานให้ระหว่างการฝึกหัดงาน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ดังนี้

วิธีการสมัคร 
                     1. ติดต่อด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น หรือ
                     2. ส่งจดหมาย , โทรสาร หรือ email มาที่

คุณเดือน (HR)

บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทร : 02-153-2163-66, โทรสาร 02-153-2164

Email: sd.smartsd@gmail.com
www.SmartSD.co.th


เอกสารประกอบการสมัคร

                     1. ใบสมัคร (Click ที่นี่เพื่อ download)   App - trainee .pdf
                     2. สำเนาบัตรประชาชน
                     3. สำเนาบัตรนักศึกษา
                     4. สำเนา Transcript ล่าสุด 
                     5. เอกสารรับรองจากทางมหาวิทยาลัย (เฉพาะ กรณีฝึกงานตามหลักสูตร)

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66 โทรสาร : 02-153-2164      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : sd.smartsd@gmail.com
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th