ReadyPlanet.com
dot dot
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

+ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น

+กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทำ สถานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผุ้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน

+ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถจะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้ในอีกทางหนึ่ง หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

+ค่าธรรมเนียมจะนับจากจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนกล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสีย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท

+เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสำคัญเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังนี้
1.  ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล

  • การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

2.  การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

2.1  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล

+แบบคำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองกำหนดให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
+แบบรายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3)
+เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ

  • แบบจองชื่อนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

2.2   การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

+แบบคำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองกำหนดให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
+แบบรายการ : แบบ หส.2 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)
+เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ : เอกสารเช่นเดียวกับตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
บทความน่ารู้ เกี่ยวกับงานบัญชี,จดทะเบียน

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน? แบบไหนดี ? article
เอกสารที่ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียม ในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล article
ทุนจดทะเบียนที่ดีต้องมีการวางแผน article
หลังจดทะเบียน บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีหน้าที่ทำอะไร article
จดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและSME
งวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) article
ภาษีซื้อต้องห้าม
+คำสั่งกรมสรรพากร ป71.2541 - เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66 โทรสาร : 02-153-2164      
มือถือสำนักงาน :  085-564-1545 , 081-646-4415 , 082-464-5145 
อีเมล : sd.smartsd@gmail.com
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th