ReadyPlanet.com
dot dot
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


+คำสั่งกรมสรรพากร ป71.2541 - เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน article

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 71/2541
เรื่อง      อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้
            ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออก
            ใบกำกับภาษีและการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
---------------------------------------------
 
               โดยที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวกำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไปในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศเฉพาะที่ไม่สามารถคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากรได้ และการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร
 
               ดังนั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำ สำหรับการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 
 
               ข้อ 1  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร การหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และการหักภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไรคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องหักและนำส่ง โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ตัวอย่างเช่น บริษัทไทยจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ให้แก่บริษัทต่างประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2541 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิง (อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2541
                        ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรตามวรรคหนึ่งด้วยเช็ค ให้คำนวณจำนวนภาษีที่ต้องหักและนำส่งตามวันที่ที่ลงในเช็ค และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามวรรคหนึ่ง 
 
                ข้อ 2  การออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/6 และมาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ และได้ตกลงราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องแสดงมูลค่าของสินค้าหรือของบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยเงินตราไทยในใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่สามารถคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากรได้
                        (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร
                        (2) การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ (ส่งออกบริการ)
                        (3) การขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
                        (4) การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
                        (5) การให้บริการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศโดยอากาศยาน ตัวอย่างเช่น
                              (ก) การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการตาม (1) - (5) ถ้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2541 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิง (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2541
                              (ข) การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการตาม (1) - (5) ถ้าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2541 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิง (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2541
                        กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากรไว้ในใบกำกับภาษีด้วย 
 
                ข้อ 3  การออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2
                        (1) การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ส่งออกมีสิทธิใช้ใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์ซึ่งผู้ส่งออกได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบกำกับภาษี ถ้าใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์ได้ออกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ใบกำกับภาษีในกรณีดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าของสินค้าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได้
                        (2) การออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน ผู้ให้บริการมีสิทธิใช้แอร์เวย์บิลหรือเฮ้าส์แอร์เวย์บิลที่ผู้ขนส่งหรือตัวแทนรับขนส่งได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบกำกับภาษี ถ้าแอร์เวย์บิลหรือเฮ้าส์แอร์เวย์บิลได้ออกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ใบกำกับภาษีในกรณีดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าของบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได้ 
                        
                ข้อ 4  การลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
                       
(1) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 2 ต้องลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่จำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น สำหรับการคำนวณมูลค่าของสินค้าหรือของบริการในรายงานภาษีขาย ให้ถือมูลค่าของสินค้าหรือของบริการซึ่งได้คำนวณเป็นหน่วยเงินตราไทยตามใบกำกับภาษี
                        (2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(1) ต้องลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ชำระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออกก็ให้ลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังต่อไปนี้
                              (ก) ถ้าได้รับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(1) ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร
                              (ข) ถ้ายังไม่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(1) ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราอ้างอิงประจำวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
                        กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตาม (ก) หรือ (ข) ในเดือนภาษีที่ลงรายงานแล้ว ให้ถือมูลค่าของสินค้าซึ่งได้คำนวณเป็นเงินตราไทยเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้น ถ้าได้รับชำระราคาค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศในเดือนภาษีอื่น หรือได้มีการขายเงินตราต่างประเทศในเดือนภาษีอื่น ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในเดือนภาษีที่ได้รับเงินตราต่างประเทศ หรือในเดือนภาษีที่มีการขายเงินตราต่างประเทศ
                        กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าทั้งในราชอาณาจักรและขายสินค้าโดยการส่งออก ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานภาษีขายแยกต่างหากจากกันได้
                        (3) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(2) ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าตาม (2) 
 
                ข้อ 5  กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบกำกับภาษีและส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไปแล้ว ต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เนื่องจากไม่ใช่กรณีการออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามหลักเกณ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามมาตรา 82/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาตรา 82/9 และมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมิใช่มูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
 
                ข้อ 6  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือตอบข้อหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้เป็นอันยกเลิก 
 

 

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
 
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

 
บทความน่ารู้ เกี่ยวกับงานบัญชี,จดทะเบียน

รูปแบบขององค์กรธุรกิจ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน? แบบไหนดี ? article
เอกสารที่ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียม ในการดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล article
ทุนจดทะเบียนที่ดีต้องมีการวางแผน article
หลังจดทะเบียน บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีหน้าที่ทำอะไร article
จดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและSME
งวดบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) article
ภาษีซื้อต้องห้ามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66 โทรสาร : 02-153-2164      
มือถือสำนักงาน :  085-564-1545 , 081-646-4415 , 082-464-5145 
อีเมล : sd.smartsd@gmail.com
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th