dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


ปิดบัญชีรายเดือน,ปิดงบรายปี

        นิติบุคคลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างมี หน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงินนี้ จะทำให้ กิจการสามารถทราบผลการดำเนินงานว่าในช่วงเวลานั้นๆกิจการมีกำไร/(ขาดทุน)อย่างไร และฐานะการเงินและความมั่นคงแข็งแรงของกิจการได้อย่างดี โดยข้อมูลใน งบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่สำคัญของผู้ที่ใช้งบการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน ของกิจการนั้นๆ

 

       ทั้งนี้กิจการทุกกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลฯนั้นต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง( จำนวนวันไม่เกิน 365 วัน) เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล ซึ่งหลักๆก็จะมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ (กำหนดให้บริษัทฯและห้างหุ้นส่วนฯนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบและกำหนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีไม่เกิน 120 วันนับจากวันสิ้นรอบ หากบริษัทฯและห้างหุ้นส่วนฯไม่จัดให้มีการประชุมดังกล่าว หรือยื่นงบเลยกำหนดเวลา จักมีระวางโทษและเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด) , และในส่วนกรมสรรพากรนั้นกำหนดให้ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนฯ และนิติบุคคลอื่นฯที่ตั้งตามกฎหมายไทย หรือตั้งตามกฎหมายต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในไทยต้องนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล(ถ้ามี)ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบ ซึ่งหากกิจการไม่นำส่งภายในกำหนดเวลาจักมีค่าปรับ 2 ส่วนคือ ค่าปรับจากการยื่นแบบล่าช้าและค่าเบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม 1.5%ต่อเดือน จากค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านนำส่งกรมสรรพากรล่าช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่าน

+บริการปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี+

 

 
บริการของเรา/Our Service

บริการจดทะเบียนธุรกิจ/Business Registration article
บริการรับทำบัญชี+ยื่นภาษี article
ตรวจสอบบัญชี/Audit articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th