dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


ทักษะการไกล่เกลี่ย ... พระไพศาล วิสาโล article

ทักษะการไกล่เกลี่ย ... พระไพศาล วิสาโล

ทักษะการไกล่เกลี่ย ... พระไพศาล วิสาโล

 

ทำความ เข้าใจเรื่องความขัดแย้ง

ความขัดแย้งแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

๑. ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เช่น เรียกร้องค่าแรง ประท้วงเพิ่มราคามัน คัด ค้านการสร้างเขื่อนเพราะทำให้สูญเสียที่ทำกิน

๒. ความขัดแย้งทางด้านความสัมพันธ์ เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ลูกจ้างไม่พอใจนายจ้างที่ไม่ให้เกียรติหรือพูดจาไม่สุภาพ

๓. ความขัดแย้งทางด้านข้อมูล เช่น ผิดใจกันเนื่องจากได้ข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไปเชื่อข่าวลือ ขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะมองเห็นคุณและโทษต่างกัน

๔. ความขัดแย้งด้านคุณค่า คือ มองเห็นความสำคัญต่างกัน เช่น เอ็นจีโอต้องการอนุรักษ์ป่า แต่รัฐบาลต้องการไฟฟ้าหรือมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม

๕. ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง เช่น ขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ


วัตถุประสงค์ของ การไกล่เกลี่ย

คือเพื่อระงับความขัดแย้งที่มีบุคคลหลายฝ่ายมาเกี่ยวข้อง

ผู้ไกล่เกลี่ยจึงจำต้องเข้าใจว่า เป็นความขัดแย้งประเภทไหน มีสาเหตุจากอะไร จึงจะสามารถระงับความขัดแย้งได้


หน้าที่ผู้ไกล่ เกลี่ย

คือสร้างเงื่อนไข บรรยากาศ ที่เอื้ออำนวยให้คู่ขัดแย้งมาเจรจาและแสวงหาทางออกร่วมกัน ที่พอใจของทุกฝ่าย


วิธีการของผู้ไกล่เกลี่ย

ก.ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

 • แยกคู่ขัดแย้งออกห่างจากกันในกรณีที่มีการเผชิญหน้ากัน
 • ระงับอารมณ์ของคู่ขัดแย้งไม่ให้เกิดโทสะต่อกันและกัน
 • ดำเนินการให้ทุกฝ่ายส่งตัวแทนมาเจรจา หรือประสานให้มีการเจรจากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • แบ่งกำลังคุมสถานการณ์ให้เพียงพอในขณะที่มีการเจรจากัน


ข.บนโต๊ะเจรจา

 • จัดหาสถานที่ที่เป็นกลางและสะดวกต่อการเจรจา ในเวลาที่เหมาะสม
 • เป็นผู้เริ่มต้นการเจรจา ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อน (เพราะอาจ ทำให้เสียบรรยากาศหรือความรู้สึกได้)
 • สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการเจรจา
 • สร้างความเป็นมิตรในหมู่ผู้ร่วมเจรจา
 • ให้เกียรติผู้ร่วมเจรจา
 • ต้องควบคุมอารมณ์ของตนได้ และระวังอคติ ๔ ในใจตน
 • วางตัวเป็นกลาง แต่ไม่ใช่ไร้ความรู้สึก ควรมีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจทุกฝ่าย
 • ช่วยให้คู่ขัดแย้งตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของอีกฝ่าย รวมทั้งเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • กระตุ้นหรือช่วยให้คู่ขัดแย้งค้นพบทางเลือกของตัวเอง
 • ดำเนินการให้ทุกฝ่ายได้พูดอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สลับกันพูด
 • ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครอบงำการประชุม หรือพูดจายั่วยุคนอื่น ดูแลไม่ให้มีการโจมตีกล่าวร้ายซึ่งกันและกัน
 • ไม่ครอบงำการประชุมเสียเอง เช่น พูดคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ หรือเอาความเห็นของตัวเป็นหลัก ยัดเยียดข้อเสนอของตัวให้คู่ขัดแย้ง หรือทำตัวเป็นศาล ตัดสินชี้ขาดว่าใครถูกใครผิด
 • ไม่ใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อสรุป
 • ไม่ทิ้งเสียงส่วนน้อย
 • ทบทวนข้อสรุปให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน ก่อนจะเลิกประชุม

ที่มา http://www.visalo.org/article/P_Taksa.htm

 
บทความน่าสนใจอื่นๆ ..ชีวิต..สุขภาพ..ธรรมะ..ฯลฯ

คีโมกับมะเร็ง ถ้าคุณมีคนที่รัก ควรอ่านอย่างยิ่ง article
มองแต่แง่ดีเถิด....ท่านพุทธทาสภิกขุ article
เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี” article
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป article
ความจริงกับอาการนอนกรนของคน article
"เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต" article
มีไปทำไม? article
ลิงกับลาCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th