dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


อัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า

 อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี

                                                              
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าปรับอาญา  (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
    - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  300 บาท
    - ยื่นแบบเกิน      7 วัน  500 บาท
2. เงินเพิ่มชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน  ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
กรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
3. เบี้ยปรับการเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี คือกรณียิ่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา (ต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อนถึงจะยื่นเพิ่มเติมได้) กับ กรณีไม่เคยยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา

 

เบี้ยปรับ

กรณียื่นเพิ่มเติม

ภายในกำหนดเวลา

 

กรณีไม่เคยยื่น  หรือ

ยื่นเกินกำหนดเวลา

 

ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 2%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 2%

ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 5%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 5%

ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 10%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 10%

ยื่นแบบเกิน 60 วันขึ้นไป

 

ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า X 20%

ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า X 20%


4. การนับวัน กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันที่ 17


ตัวอย่าง  ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดือนก่อนและเป็นเดือนที่มีวัน 31 วัน วันครบกำหนดชำระภาษี ถ้าต้องการชำระภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของเดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก็ต้องไปชำระก่อน คือชำระในวันที่ 13 ถ้าไปชำระหลังวันที่ 14 จำนวนวันก็จะเกิน 30 วัน ซึ่งจะทำให้ค่าเบี้ยปรับที่ต้องเสีย ขยับจาก 5% ไปเป็น 10% แทน


อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ ทำให้ต้องเลื่อนมาจ่ายวันจันทร์แทน) และเป็นเดือนที่มีวัน 30 วัน ถ้าชำระภายใน 30 วัน จะต้องชำระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53)
1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
    - ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  100 บาท
    - ยื่นแบบเกิน      7 วัน  200 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

เงินสมทบประกันสังคม
   - ขั้นต่ำ  1,650  X  5%      =   83  บาท/เดือน
   - ขั้นสูง  15,000 X  5%    =  750  บาท/เดือน
เบี้ยปรับ ชำระในอัตรา 2% ต่อเดือน

 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 กรณียื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา ถ้ายื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท ถ้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
  เงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

 

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 กรณียื่นแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
  เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
 กรณียื่นแบบ ภงด.50 เกินกำหนดเวลา
  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท
  เงินเพิ่มอีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

 

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ

ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์  ในส่วนของกรมสรรพากรต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท สรรพากรใช้คำว่าไม่เกิน 2,000 บาท   แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ อัตราค่าปรับตามตารางค่าปรับแนบ (ดูตารางค่าปรับด้านล่าง) การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา เช่นถ้ายื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะอยู่ที่1,200 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 600 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 600 บาท


คำชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป


2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เช่น 1. ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 30 เมษายน ของเดือนถัดไป 2. ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ของเดือนถัดไป

 

รายละเอียดคำชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
1.  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี   ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป

 


2.  บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด  ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง  แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน     4  เดือน  นับแต่วันปิดบัญชี  ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30  เมษายน ของปีถัดไป  มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว  จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  เช่น
1. ประชุมเมื่อวันที่  31  มีนาคม  จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่  30  เมษายน ของเดือนถัดไป
2. ประชุมเมื่อวันที่  20  เมษายน  จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่  20  พฤษภาคม ของเดือนถัดไป

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th