dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


บริการรับทำบัญชี/Accounting Service

บริการรับทำบัญชี (Bookkeeping)

บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่จบบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีในหลากหลายธุรกิจ พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีกับ สมาร์ท เอสดี จะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการทำบัญชี

1. เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
2. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
3. การนำส่งภาษีได้ถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่าง ๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ
4. วางแผนภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อให้กิจการมีภาระภาษีน้อยที่สุด

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี ประกอบด้วย :

+ บริการด้านบัญชี +
1. สมาร์ท เอสดี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
2. สมาร์ท เอสดี ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
3. สมาร์ท เอสดี วิเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการบันทึกรายการบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชี
4. สมาร์ท เอสดี บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
5. สมาร์ท เอสดี จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
6. สมาร์ท เอสดี จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
7. สมาร์ท เอสดี จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามรอบปีบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

+ บริการด้านภาษี +
เราเป็นผู้จัดทำแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
1. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
2. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
3. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
6. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลาตามสัญญาบริการ
7. บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ ฟรี!
2.2 จัดทำแบบภาษีและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
1. จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
2. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
3. จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
4. จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

  

+ งานด้านประกันสังคม +
1. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

 

 ทั้งนี้ "หากท่านยื่นภาษีรายเดือนเองและต้องการให้สมาร์ท เอสดี ปิดบัญชีรายปีให้ เรามี บริการปิดงบการเงินและยื่นแบบประจำปี " ซึ่งมีขอบเขตงานดังนี้
1. สอบทานแบบภาษีที่บริษัทฯนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมจัดทำแบบภาษีเพิ่มเติม (ถ้าท่านยื่นแบบไว้ไม่ครบถ้วน)
2. ตรวจทานการนำส่งภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)  ,  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)  ,  ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)  ,  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)  ,  รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
3. จัดทำแบบภาษี ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 และ ภพ.30 กรณีที่มีการยื่นเพิ่มเติม
4. บันทึกบัญชี กระทบยอด วางแผนภาษี 
5. กระทบยอดรายได้ตามการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36) กับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. ปิดงบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ รายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง รายละเอียดเช็คค้างรับ-จ่าย รายละเอียดทะเบียนสินทรัพย์ รายละเอียดเงินลงทุน รายละเอียดการผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ รายละเอียดอื่น (ถ้ามี) - ตามประเภทกิจการ)
7. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
8. จัดทำแบบ สบช.3 และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
9. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

 

 " ปิดงบการเงินรายเดือน รายปีกับเรา ท่านสามารถโทรปรึกษาปัญหาด้านภาษีได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด "


ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมสำนักงานของเราและรับคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือก “ผู้ทำบัญชี” ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่อกิจการของท่านอย่างแท้จริง และ
พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชีค่าบริการรับทำบัญชี+ยื่นภาษีรายเดือนเริ่มต้นค่าบริการเพียง 1,200 บาท/เดือน  

โทรหาเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี! วันนี้ที่

       Tel  :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66

       Mobile : 061-428-2365

    เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจ
      โทรหาเรา ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

รับทำบัญชี สายไหม วัชรพล รามอินทรา หลักสี่ บางเขน เคลียร์สรรพากร

 1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th